Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Dakbekleding asbest

Als je woning gebouwd werd na 2000 dan is er geen asbest in verwerkt, de productie van Asbesthoudende materialen is immers in België verboden vanaf 1996. Je valt dan ook buiten de regelgeving van het asbestattest

Zo je woning voor deze datum gebouwd werd is er dus steeds een asbestinventaris verplicht.

Vanaf 23 november 2022, is een asbestinventarisatienodig bij verkoop van je gebouw. 

Aan het attest zijn geen verplichtingen verbonden, je hoeft de asbesthoudende materialen niet te verwijderen. 

Wel dien je het attest te hebben bij het te koop stellen van je huis en dient het attest opgenomen te worden in de voorlopige verkoopovereenkomst. 

Doe je dit niet dan riskeer je de nietigheid van de overeenkomst.

Vanaf 2032 is een asbestattestverplicht voor elke woning gebouwd vóór 2001.

Voor gemeenschappelijke delen van een appartementgebouw gelden specifieke regels. Daar is een asbestattest verplicht tegen 1Mei 2025. 

(Lees meer over asbestattest gemene delen appartement)


 

Wie levert een asbestattest af?

asbestinventaris deskundige

Het asbestattest wordt afgeleverd door een ‘deskundige asbestinventarisatie’.

Deze persoon zal, na grondige inspectie van je woning, de mogelijke asbesthoudende plaatsen oplijsten en in het door OVAM beheerde systeem oplijsten. 

OVAM kan je dan een geuniformiseerd asbestattest afleveren, die dient als bijlage bij de verkoopovereenkomst.

Hoe gevaarlijk is asbest in je woning?

Aan de ene zijde dienen we een onderscheid te maken tussen de federale en de vlaamse milieuwetgeving. 

In dit artikel behandelen we enkel de Vlaamse milieuwetgeving, die van toepassing is op alle in vlaanderen gelegen gebouwen, zowel voor bewoning als niet bewoning. De Federale wetgeving kan je hier vinden.

Binnen de Vlaamse wetgeving dienen we twee soorten asbest te onderscheiden van elkaar, namelijk hechtgebonden of niethechtgebonden asbest houdende materialen.

Hechtgebonden asbest, die het meest voorkomt in woningbouw, houdt weinig gezondheidrisico’s in voor zover je het onaangeroerd laat. Dit betreft dakbekleding, golfplaten, gevelbekleding, vensterbanken, keukenopstanden enzoverder.

Niet hechtgebonden asbest, komt minder vaak voor in woningbouw, maar houdt echter grotere gezondheidricico’s in. Dit kan men terugvinden als isolatie rond verwarmingsbuizen in de kelder van woningen die gebouwd werden tussen 1950 – 1970.

Hoe gevaarlijk de aanwezigheid van asbest is in je woning hangt dus af van het soort en evenzeer van de ouderdom en slijtage van het materiaal.

Asbest in de woning, een asbestattest en wat dan?

Tot en met 1996 werd asbest veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal van de Vlaamse woning.

Niet alleen het ‘onderdak’ (menuiserite) maar evenzeer bloempotten, mastiek, gevelbekleding, dekbekleding, muurdecoratie maar ook vensterbanken, keukenkasten schoorsteenpijpen kunnen mogelijks asbest bevatten voor zover ze voor 1996 geproduceerd werden. Bevat je huis mogelijks asbest? 

Ontdek het hier met de checklist asbest 

Moet ik asbest saneren?

De bedoeling van het attest is in eerste instantie een sensibilisering van de koper of de gebruiker van de woning om over te gaan tot sanering. Op vandaag worden premies toegekend om asbest te saneren, samen met de isolatie van de woning.

Ongetwijfeld volgen er in eerste instantie nog sensibiliseringscampagnes. Ovam wil een asbestvrij Vlaanderen tegen 2042.

Kan ik mijn huis nog verkopen zo er asbesthoudende materialen aanwezig zijn?

Vermits er geen saneringsverplichting vast hangt aan het asbest inventaris kan je zeker je woning blijven verkopen. Hou er wel rekening mee dat de koper kennis krijgt van het attest. 

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat woningen met asbesthoudende materialen een negatieve prijsevolutie zullen kennen, de koper zal er immers rekening mee houden dat hij vroeg of laat zal moeten instaan voor de financiële gevolgen van de verwijdering.

Kostprijs van een asbestattest

Het deskundig plaatsbezoek wordt uitgevoerd door een door OVAM erkende zelfstandige. De prijzen worden bepaald volgens de regio, vraag en aanbod.

Het loont dus zeker de moeite verschillende prijzen te vergelijken vooraleer een deskundige aan te stellen. Met ons voorgesteld programma kan je op een eenvoudige wijze de beste prijs in je regio bekomen.

Afhankelijk van de grootte van de woning en het bouwjaar, zal een asbestinventaris tussen de 500 en de 800 euro kosten.

Beperkingen voor een woning waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Het asbestdecreet voert specifieke verbodsbepalingen in voor asbesthoudende daken of gevels:
  •  het verbod om aan asbesthoudende dak- en gevelbekledingen constructies te bevestigen of om er constructies óver te plaatsen (bv. zonnepanelen, overzetdaken of reclamepanelen aan de zijgevel)
  • een verbod om asbesthoudende dak- en gevelbekedingen te bedekken of in te sluiten met andere materialen
  • een verbod om dak- of gevelbekledingen van asbestcement te reinigen
  • een verbod om dak- of gevelbekledingen van asbestcement te ontmossen.
Deze verplichtingen gelden reeds vanaf 27 april 2019.

 

De Vlaamse regering kan die verbodsbepalingen aanvullen met voorschriften om de impact te minimaliseren van hemelwater dat afstroomt van dak- of gevelbekledingen met asbestcement. (Verweerde golfplaten)